ແທງຫວຍອອນລາຍ ຫວຍລັດຖະບານ


ຫວຍອອນລາຍ ຫວຍລັດຖະບານ 3 ໂຕເທິງ ບາດ
ລະ 550 ຫຼຸດ 33% ຫວຍ 2 ໂຕ ຈ່າຍບາດ
ລະ 70 ຫຼຸດ 28% ຈ່າຍເງິນໄວບໍ່ຕ້ອງຖ້າດົນ
ເໝາະສຳຫຼັບຄໍຫວຍ

ຫວຍອອນລາຍ
4 ໂຕ ຈ່າຍ 2,000 ບາດ ຫຼຸດ 33%
3 ໂຕ ຈ່າຍ 550 ບາດ ຫຼຸດ 33%
2 ໂຕ ຈ່າຍ 70 ບາດ ຫຼຸດ 28%

ອັດຕາການຈ່າຍເງິນ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດ

ປະເພດການຫຼິ້ນ ອັດຕາຈ່າຍ ສ່ວນຫຼຸດ
4 ໂຕເທິງ 2,000 33%
4 ໂຕເທິງໂຕ໊ດ 225 33%
3 ໂຕເທິງ 550 33%
3 ໂຕເທິງໂຕ໊ດ 100 33%
2 ໂຕເທິງ 70 28%
2 ໂຕລຸ່ມ 70 28%
1 ໂຕເທິງ 3 12%
1 ໂຕລຸ່ມ 4 12%

ແລະການເດີມພັນຫວຍອີກຫຼາກຫຼາຍ
ຕິດຕາມໄດ້ໃນໜ້າຫຼິ້ນຫວຍຂອງເຮົາ.